TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÁCH VIỆT

CÁC CÂU HỎI SÁT HẠCH GIẤY PHÉP LÁI XE ÔTÔ VÀ MÔTÔ

 • CHỌN BÀI SÁT HẠCH
 • HƯỚNG DẪN

  Hướng dẫn dùng bàn phím

  • Câu kế:        dùng phím ↓ hoặc →
  • Câu trước:   dùng phím ↑ hoặc ←
  • Chọn câu trả lời: dùng các phím số
  • Bỏ chọn câu trả lời: nhấn lại phím số tương ứng

  Yêu cầu

  • Bộ đề dành cho Ôtô (B2) gồm 30 câu, yêu cầu đúng 26 câu, thời gian 20 phút
  • Bộ đề dành cho Ôtô (C) gồm 30 câu, yêu cầu đúng 28 câu, thời gian 20 phút
  • Bộ đề dành cho Môtô (A1) gồm 20 câu, yêu cầu đúng 16 câu, thời gian 15 phút
  • Bộ đề dành cho Môtô (A2) gồm 20 câu, yêu cầu đúng 18 câu, thời gian 15 phút
  • Bạn có thể kết thúc sớm hơn thời gian qui định

CÂU HỎI SÁT HẠCH GIẤY PHÉP LÁI XE MÔTÔ HẠNG A2

Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn những đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới


Chọn và trả lời các câu hỏi

 • 1:
 • 2:
 • 3:
 • 4:
 • 5:
 • 6:
 • 7:
 • 8:
 • 9:
 • 10:
 • 11:
 • 12:
 • 13:
 • 14:
 • 15:
 • 16:
 • 17:
 • 18:
 • 19:
 • 20:
Thời gian:
Số câu đã trả lời: 0/20